Website voorbehouden voor professionals in tuinschermen en tuinaanleg

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP GARDENODE

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden worden afgesloten tussen:

De vennootschap GARDENODE,

Gardenode SPRL, Rue du Valemprez 20B 7711 Dottignies België

Telefoonnummer: +32 56 84 79 44

Website: www.gardenode.com

E-mail: contact@gardenode.com 

Hierna de ‘Verkoper’

ENERZIJDS,

En:

Iedere professional die een aankoop wenst te doen via de website www.gardenode.com of een bestelling doorgeeft via mail naar contact@gardenode.com

Hierna de ‘Klant’

ANDERZIJDS,

Hierna samen de ‘Partijen’ genoemd

ARTIKEL 1: VOORWERP

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relaties tussen de Verkoper en de Klant vast te leggen, net als de voorwaarden van toepassing op iedere aankoop verricht via de website www.gardenode.com (hierna de ‘Website’) of op iedere bestelling geplaatst via het mailadres contact@gardenode.com

 

De Klant erkent een professional te zijn die als natuurlijke persoon of rechtspersoon handelt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen of die in naam of voor rekening van een professional handelt.

De aankoop van een product via de Website of een bestelling via mail houdt in dat de Klant onderhavige algemene voorwaarden volledig aanvaardt. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen, met dien verstande dat de voorwaarden van toepassing op de Klant diegene zullen zijn die van kracht waren op het moment dat de bestelling via de Website geplaatst werd.

ARTIKEL 2: PRODUCTBESCHRIJVING

Het productaanbod wordt weergegeven op de Website en in de catalogi uitgegeven door de Verkoper. Foto’s die gebruikt worden bij de voorstelling van producten geven een zo getrouw mogelijk beeld maar kunnen niet identiek zijn aan de aangeboden producten. Op sommige foto’s werden zaken toegevoegd ter presentatie, waardoor niet alle elementen op de foto te koop worden aangeboden.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

De door de Verkoper vermelde prijzen op het moment van de bestelling worden uitgedrukt in euro inclusief belastingen, op basis van het BTW-tarief van toepassing op de dag van bestelling. Iedere tariefwijziging zal onmiddellijk worden doorgerekend in de prijs van de producten.

De prijzen zijn exclusief de leveringskosten die later tijdens het bestelproces vermeld worden.

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen op ieder moment te wijzigen, met dien verstande dat voor de Klant enkel de prijs geldt die op de dag van bestelling op de Website getoond werd.

De vermelde prijzen zijn inclusief de kosten voor het verwerken van de bestelling.

De verkoopprijs is verschuldigd zodra de bestelling geplaatst wordt.

De bestelling kan worden betaald met de volgende middelen:

• Bankkaart: Carte Bleue, e-Carte Bleue, Visa, Mastercard. Het bedrag gaat van de rekening zodra de bestelling wordt goedgekeurd. Wanneer de producten uitgeput of onbeschikbaar zijn, zal de Klant hiervan via mail of telefoon op de hoogte worden gesteld via de gegevens die hij heeft ingevoerd in zijn klantenaccount;

• Overschrijving: De Klant vermeldt de referentie van de bestelling in de mededeling en schrijft het bedrag over naar de volgende bankrekening van GARDENODE: IBAN: BE94 3631 6524 6614 ;

• Automatische afschrijving: SEPA-incasso binnen de 30 dagen, indien SFAC akkoord gaat met uitstel van betaling.

De Klant verzekert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om de door hem gekozen betaalmiddelen te mogen gebruiken.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling op te schorten of te annuleren (ontbinden) indien de bankinstelling van de Klant de betaling weigert goed te keuren of uit te voeren of indien er vermoedens zijn van fraude. 

De Verkoper neemt geen enkele kost op zich die toe te schrijven is aan de geldtransactie.

De Verkoper zal de Klant een factuur bezorgen met vermelding van het BTW-tarief.

ARTIKEL 4: BESTELPROCES

4.1 Bestellen via de Website

Voorafgaand aan de bestelling moet de Klant zich identificeren en de volgende gegevens meedelen: zijn identiteit, mailadres, telefoonnummer en leveringsadres.

De Klant die een bestelling wenst te plaatsen bij de Verkoper moet:

- de productbeschrijving lezen en de gekozen producten toevoegen aan zijn mandje

- het mandje valideren

- foutief ingevoerde gegevens corrigeren

- de bestelling valideren

- een klantenaccount aanmaken of zijn bestaande account wijzigen om er zeker van te zijn dat de ingevoerde gegevens correct zijn

- de leveringswijze kiezen

- de betalingswijze kiezen en valideren

De Verkoper zal onmiddellijk een mail versturen naar de Klant waarin de bestelling bevestigd wordt en de gegevens staan die werden opgegeven door de Klant.

4.2 Bestellen via mail 

De Klant die een bestelling wenst te plaatsen via mail moet de volgende gegevens meedelen: 

- Identificatie van de Klant: voornaam en naam van de professional of handelsnaam, juridische vorm, inschrijvingsnummer bij het handelsregister, adres van de maatschappelijke zetel of de domicilie en, in voorkomend geval, het intracommunautaire BTW-nr.;

- Leveringsgegevens: leveringsadres en telefoonnummer van de contactpersoon;

- Facturatiegegevens: facturatieadres indien dit verschilt van het leveringsadres;

- Bestelde producten: naam, referentie en aantal van het(de) bestelde product(en).

De Verkoper legt de Klant een bestelbon voor waarop een overzicht wordt gegeven. De Klant valideert de bestelling door zijn handtekening te zetten op de bestelbon, door de bestelling te bevestigen via mail of door het bedrag van de bestelling te betalen. 

4.3 Gezamenlijke bepalingen

Het is aan de Klant om na te gaan of de meegedeelde informatie correct is.

Alle meegedeelde gegevens en de bevestiging of validatie van de bestelling gelden als bewijs van de transactie.

De Verkoper zal de bestellingen en bevestigingen ervan bewaren op een betrouwbare en duurzame drager voor een exacte kopie in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1127-1 van het burgerlijk wetboek. De geïnformatiseerde registers van de Verkoper zullen door de Partijen gezien worden als een bewijs van de communicatie, bestellingen, betalingen en transacties die tussen de Partijen plaatsvonden.

De Klant moet het bestelnummer, toegekend door de Verkoper, bijhouden. Dit nummer kan worden opgevraagd bij latere klachten.

Tot slot behoudt de Verkoper zich het recht voor een bestelling te weigeren indien deze abnormaal lijkt, met name op het vlak van bestelde hoeveelheden, de door de Klant meegedeelde gegevens onvolledig of fout zijn of een eerdere bestelling onbetaald bleef. Deze lijst kan verder aangevuld worden. 

ARTIKEL 5: ONBESCHIKBAARHEID VAN HET PRODUCT

Wanneer het bestelde product niet meer op voorraad is, zal de Verkoper de Klant hiervan via mail op de hoogte stellen. De Verkoper zal aan de Klant de nieuwe leveringstermijn meedelen indien er tussen de besteldatum en de nieuwe leveringstermijn meer dan 21 dagen zitten.

In dit geval mag de Klant beslissen of hij zijn bestelling al dan niet behoudt. Bij annulering moet de Klant zijn keuze meedelen binnen de 72 uur te tellen vanaf ontvangst van deze mail. Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn gaat GARDENODE ervan uit dat de bestelling behouden blijft.

Bij annulering zal het bedrag aan de Klant worden terugbetaald.

ARTIKEL 6: LEVERING

6.1 Leveringstermijnen

De indicatieve leveringstermijn te tellen vanaf de bestelling wordt vermeld in de productbeschrijving. Bij aankoop van meerdere producten komt de leveringstermijn voor de volledige bestelling overeen met de langste periode die wordt vermeld voor een van deze producten.

De Verkoper zal de Klant via mail laten weten dat de bestelling verzonden is.

De aangekondigde leveringstermijn houdt geen rekening met de tijd die nodig is om de bestelling voor te bereiden. Dit kan 1 à 2 dagen in beslag nemen waardoor de leveringstermijn iets langer wordt. 

6.2 Leveringskosten

De leveringskosten worden berekend op basis van het gewicht van het pakket, het leveringsadres en het type transport. De leveringskosten worden meegedeeld nog voor de Klant de bestelling goedkeurt. Bovendien kan de Klant de tarieven steeds raadplegen onder de tab ‘Levering’ onderaan de Website.

6.3 Leveringsvoorwaarden

De producten worden uitsluitend verkocht aan Klanten die op het grondgebied van de Europese Unie verblijven en worden uitsluitend geleverd binnen deze geografische zone.

De producten worden geleverd op het adres dat de Klant aangeeft tijdens zijn bestelling.

De Producten zullen geleverd worden beneden aan het gebouw van de Klant en vanaf een berijdbare weg die minstens 4 meter breed is. De transporteur kan de levering van Producten weigeren indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarden.

Bij ontvangst van de producten is het aan de Klant om in aanwezigheid van de transporteur en vóór ondertekening van de bestelbon de staat en de aantallen van de geleverde bestelling na te gaan alsook de inhoud van de pakketten te controleren.

In geval van beschadiging of een ontbrekend product moet de Klant zijn voorbehoud formuleren op de leveringsbon en de levering van het pakket weigeren. De Klant brengt de Verkoper op de hoogte door een mail te sturen naar volgend adres: contact@gardenode.com. De Klant vermeldt de bestelbonnummer en verstuurt zijn mail binnen de drie werkdagen te tellen vanaf de levering. Wanneer de Klant geen voorbehoud formuleert of onvoldoende toelichting geeft, behoudt de Verkoper zich het recht voor de terugname, vervanging of terugbetaling van het(de) product(en) te weigeren. Zodra de Klant de leveringsbon zonder voorbehoud heeft ondertekend worden de transporteur en de Verkoper ontheven van hun aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaan zou zijn tijdens de leveringsoperaties. De zin ‘onder voorbehoud van uitpakken’ is geen geldige vermelding en betekent niet dat de Klant de geleverde goederen niet meer hoeft te controleren. Indien de leverancier de Klant de tijd niet geeft om de goederen te controleren (kwaliteit en aantal), moet de Klant dit aangeven op de leveringsbon en deze mee laten ondertekenen door de chauffeur. 

De Verkoper behoudt zich het recht voor zelf het transportbedrijf te kiezen.

Levering met palletwagen door transporteur:

Alle leveringen gebeuren op afspraak overeengekomen tussen de transporteur en de Klant. De Klant ontvangt een verzoek tot het maken van een afspraak via het telefoonnummer of het adres vermeld tijdens de aanmaak van zijn login.

De Klant bevestigt de afspraak aan de transporteur en gaat akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Wanneer de Klant de voorgestelde leveringsdatum weigert wordt de termijn (15 werkdagen) voor een nieuwe levering doorgaans verlengd.

De transporteur verbindt zich er echter toe om eerst telefonisch contact op te nemen met de Klant om samen tot een oplossing te komen alvorens de termijn te verlengen.

De levering gebeurt met een oplegger of een enkelvoudig voertuig met een toegestaan totaalgewicht van 40 ton bij een lengte van 16 of 18 meter uitgerust met een palletwagen die tot 2000 kg kan dragen.

Wanneer de plaats van levering moeilijk te bereiken is voor dit type voertuig, zijn er drie opties:

- De Klant stelt een ander beter te bereiken leveringsadres voor.

- De transporteur kan een alternatief voorstellen, maar in dit geval wordt een forfait aangerekend (variabel in functie van de plaats).

- De Klant annuleert zijn bestelling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling van de Klant te annuleren indien geen enkele van bovenstaande oplossingen soelaas biedt en aanvaard wordt door de 3 partijen (Verkoper / Klant / transporteur).

De Verkoper behoudt zich het recht voor een ander transportbedrijf aan te stellen.

Bij afwezigheid van de Klant of de door hem aangestelde derde behoudt de Verkoper zich het recht voor de kosten van een nieuwe levering door te rekenen aan de Klant.

De Verkoper behoudt zich het recht voor een extra leveringskost door te rekenen aan de Klant indien het door de Klant vermelde adres moeilijk te bereiken was. 

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

De Verkoper kan geheel of gedeeltelijk worden ontheven van zijn aansprakelijkheid door aan te tonen dat de niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract te wijten is aan de Klant, aan een onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis bij een derde betrokken bij het contract, of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd onder artikel 1218 van het burgerlijk wetboek.

Het is aan de Klant om na te gaan of de bestelde producten voldoen aan zijn noden en rekening houden met de beperkingen inzake de plaatsing.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verkeerd gebruik van de producten, bij gebruik dat in strijd is met de regels van goed vakmanschap en de regels voor de montage en opslag in open lucht of bij abnormaal gebruik van de producten.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Klant de configuratietool op de Website verkeerd gebruikt heeft. Deze tool legt geen enkele resultaatsverplichting op aan de Verkoper. 

Wanneer de Verkoper aansprakelijk wordt geacht naar aanleiding van het niet of slecht nakomen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het totaal van de vergoedingen niet hoger kan liggen dan de verkoopprijs van het product dat aan de oorsprong ligt van de claim. De Klant wordt geacht de producten op eigen risico te kopen. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige gevolgen die de gebreken van het product kunnen veroorzaken op materieel, immaterieel, commercieel, operationeel of eender welk ander vlak. Bovendien kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade geleden door de Klant.

ARTIKEL 8: GARANTIES

8.1 Wettelijke garantie

Op alle producten aangeleverd door de Verkoper rust de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals vastgesteld in de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek. Vanaf het moment dat het gebrek wordt ontdekt, heeft de Klant twee jaar de tijd om deze garantie in te roepen. 

Om te genieten van de garantie voor verborgen gebreken, moet de Klant kunnen aantonen dat het defect tijdens de aankoop al aanwezig maar niet te zien was. Door dit defect kan het Product ook niet meer gebruikt worden waarvoor het bedoeld is of wordt het gebruik ervan enorm beperkt. 

Wanneer dit bewijs geleverd wordt, kan de Klant kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs. De Klant kan de Verkoper er in geen geval toe verplichten de kosten voor vervanging of terugbetaling van andere goederen dan het product met een verborgen gebrek op zich te nemen, ongeacht de oorzaak van de schade aan deze goederen, en/of de arbeidskosten verbonden aan de verwijdering en vervanging van het product met een verborgen gebrek.

De Klant wordt tevens meegedeeld dat de garantie voor verborgen gebreken volledig los staat van de commerciële garantie die eventueel wordt verleend door de fabrikant van het product. 

8.2 Modaliteiten voor het retourneren van producten

Het is aan de Klant om de verpakkingen, meegeleverde accessoires en eventuele etiketten op het product of de verpakkingen te bewaren. Deze zijn noodzakelijk om te kunnen genieten van de garanties.

Wanneer een product defect of niet conform is, moet de Klant een mail sturen naar contact@gardenode.com of een brief schrijven naar GARDENODE, Gardenode SPRL Rue du Valemprez 7711 Dottignies België met vermelding van de problemen met het(de) betrokken product(en) en zijn(hun) bestelbonnummer. De Klant zal nadien een retournummer ontvangen.

De Verkoper zal de Klant voorstellen om zijn product terug te zenden. De verzendkosten zijn ten laste van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het inpakken van zijn product dat zodanig moet gebeuren dat het product zonder risico op breuk of beschadiging vervoerd kan worden.

In geval van een abnormale of ongegronde retour, zal deze als non-conform beschouwd worden en als zodanig behandeld worden. De kosten voor het vervoer, de verlading en de testen zullen worden doorgerekend aan de Klant. Ook de Producten die zonder retournummer worden teruggezonden, zullen als een non-conforme retour behandeld worden. 

Wanneer op het product geen enkele garantie rust, kan de Verkoper de Klant een offerte voorleggen voor de reparatie van het product. 

8.3 Commerciële garantie

Op sommige te koop aangeboden producten kan een garantie rusten die contractueel wordt verstrekt door de fabrikant. De commerciële garanties zijn optioneel en kunnen niet gebruikt worden ter vervanging van de wettelijke garanties. Wanneer op het bestelde product een garantie van de fabrikant rust, wordt het contract voor de commerciële garantie afgesloten tussen de Klant en de fabrikant en dit middels de aankoop, de factuur en de garantiekaart overhandigd tijdens de levering. De garantietermijn gaat in vanaf de overhandiging van het product. 

Doorgaans wordt het volgende niet gedekt door de commerciële garantie:

• beschadigingen te wijten aan normale slijtage gezien de aard, functie, samenstelling en prijs van het product;

• producten die te intensief gebruikt zullen worden, binnen een andere omgeving dan privéverband;

• ieder gebrek dat voortvloeit uit een verkeerd gebruik, de foutieve opslag, bewaring of montage, een gebrek aan onderhoud, een gebruik dat niet voldoet aan de technische specificaties of gebruiksvoorwaarden (het niet nakomen van de voorschriften inzake onderhoud), wijzigingen of herstellingen uitgevoerd door de koper of een derde, schade toegebracht door een extern object of een externe gebeurtenis zoals een ongeval, schok, brand, vandalisme, waterschade, natuurlijk licht of kunstlicht (bij verkleuring), een natuurramp of onweer.

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de Website, alsook de elementen voorgesteld door de Verkoper, met name alle afbeeldingen, geluiden en teksten inclusief de onderliggende technologie en de presentatie van de producten, worden auteursrechtelijk beschermd.

De Klant mag bijgevolg geen enkel element dat deel uitmaakt van de Website of de catalogus van de Verkoper volledig of gedeeltelijk kopiëren, gebruiken of verspreiden.

Bovendien is de Verkoper ook houder van het merk ‘Gardenode’ dat geregistreerd staat bij het INPI. Bijgevolg wordt de Klant op de hoogte gebracht van het feit dat iedere reproductie en/of nabootsing van dit merk, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper, een inbreukmakende handeling vormt waarvoor de Klant aansprakelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 10: HERROEPINGSRECHT

Enkel de Klanten waarbij het voorwerp van het contract niet binnen hun hoofdactiviteit valt en vijf (5) of minder werknemers in dienst hebben kunnen genieten van het herroepingsrecht (5). 

In dit geval krijgt de Klant veertien dagen de tijd om het product terug te bezorgen aan de Verkoper met het oog op omruiling of terugbetaling, zonder dat deze beslissing gemotiveerd hoeft te worden en er andere kosten dan de kosten voor retour gedragen moeten worden. Deze periode van veertien dagen gaat in vanaf ontvangst van de goederen door de Klant of een derde, met uitzondering van de transporteur, die door hem werd aangesteld, of vanaf ontvangst van het laatste product in geval van een levering van meerdere producten die over een bepaalde periode worden geleverd.

De Klant brengt de Verkoper op de hoogte van zijn beslissing om zich terug te trekken door hem, vóór het verstrijken van de termijn, het formulier voor herroeping in Bijlage terug te bezorgen of een ondubbelzinnige verklaring toe te sturen via een brief of mail naar: GARDENODE, Gardenode SPRL Rue du Valemprez 20B 7711 Dottignies België of contact@gardenode.com, waarna de Klant een retournummer ontvangt.

De Klant moet het bestelnummer invullen op het formulier of de verklaring voor herroeping.

Het product moet op afspraak terugbezorgd worden aan volgend adres: GARDENODE, Gardenode SPRL Rue du Valemprez 20B 7711 Dottignies België.

Sommige producten kunnen omwille van hun aard niet via de post verzonden worden. Voor deze producten volstaat het contact op te nemen met de Verkoper om een ophaling in te plannen. De kosten voor het weghalen zijn ten laste van de Klant. Deze kosten zijn afhankelijk van het gewicht en de locatie van ophaling.

De Klant wordt aangeraden de producten terug te zenden via een trackingsysteem of aangetekend schrijven, met een aangegeven waarde die overeenstemt met de prijs van het geretourneerde product, alsook deze producten te verzekeren tegen schade of verlies.

De producten moeten in perfecte staat en voor alle veiligheid in hun oorspronkelijke verpakking terugbezorgd worden, samen met hun handleiding en montageaccessoires.

Wanneer het product in perfecte staat geretourneerd wordt, zal de Verkoper de volledige som terugbetalen inclusief de leveringskosten, en dit via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat de Klant gebruikt heeft om zijn bestelling te betalen, tenzij deze laatste uitdrukkelijk akkoord gaat met het gebruik van een ander betaalmiddel. De betaling zal worden uitgevoerd binnen de veertien dagen te tellen vanaf de datum waarop de Verkoper vernam dat de Klant de bestelling wil herroepen.

De Verkoper is niet verplicht de bijkomende kosten te vergoeden indien de Klant uitdrukkelijk heeft gekozen voor een verzendwijze die duurder is dan de standaard verzendwijze voorgesteld door de Verkoper.

Het herroepingsrecht is echter niet van toepassing op de volgende producten:

• de producten vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of die volledig op maat zijn (met name op het vlak van materiaal, hout, kleur of afmetingen),

• de producten die omwille van hun aard niet opnieuw verzonden kunnen worden aangezien ze dan kapot kunnen gaan.

ARTIKEL 11: NIET-NALEVING EN TOLERANTIE

De medecontractanten komen formeel overeen dat wanneer een van de Partijen zijn plichten niet of slechts gedeeltelijk nakomt, ongeacht hoe lang, dit niet leidt tot de wijziging van onderhavige voorwaarden of het ontstaan van enig recht.

Wanneer de Verkoper een van zijn rechten niet of laattijdig uitoefent, vormt dit geen inbreuk op deze rechten en mag dit ook niet gezien worden alsof de Verkoper afstand doet van zijn rechten.

ARTIKEL 12: INTEGRALITEIT

Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de verplichtingen van de Partijen.

Geen enkel document kan verplichtingen meebrengen op grond van deze voorwaarden, zolang ze niet het voorwerp zijn van een aanhangsel ondertekend door beide partijen.

Geen enkele correspondentie vóór de ondertekening van onderhavige voorwaarden kan verplichtingen meebrengen op grond van dit contract.

ARTIKEL 13: GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Als een bijzondere bepaling van onderhavige voorwaarden als ongeldig wordt beschouwd of als zodanig verklaard wordt door een beslissing met gezag van gewijsde genomen door een bevoegde rechtsinstantie, dan zullen de andere bepalingen hun kracht en draagwijdte behouden, met uitzondering van de nietigverklaring van artikelen 3, 6 en 7 die door de Partijen als essentieel worden beschouwd.

ARTIKEL 14: KLACHTEN

Verzoeken tot informatie en eventuele klachten moeten gemaild worden naar volgend adres: contact@gardenode.com 

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

De Partijen erkennen dat onderhavige algemene verkoopvoorwaarden onderworpen zijn aan het Franse recht, ongeacht de locatie van hun maatschappelijke zetel of vestiging. 

Bij een geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van onderhavige voorwaarden zullen de Partijen voorafgaand aan iedere gerechtelijke stap een ingebrekestelling versturen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

De Partijen zullen zich inspannen om tot een minnelijke schikking te komen. Indien de Partijen er niet in slagen tot een minnelijke oplossing te komen binnen de tien (10) dagen volgend op het poststuk vermeld in vorige alinea, dan mag iedere Partij een procedure aanspannen.

De Partijen komen overeen dat alle geschillen onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbank van koophandel te Rijsel, Frankrijk.

BIJLAGE - FORMULIER VOOR HERROEPING

Vul dit formulier enkel in indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht en bezorg het ons terug:

Ter attentie van:

De vennootschap GARDENODE,

Gardenode SPRL, Rue du Valemprez 20B 7711 Dottignies België

Telefoonnummer: +32 56 84 79 44

Website: www.gardenode.com

De juridische vorm, het maatschappelijk kapitaal en het adres van de maatschappelijke zetel vermelden,

E- mail: contact@gardenode.com 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*) / Ontvangen op (*): ________________________________________________________

Naam van de Klant(en): ____________________________________________________

Adres van de Klant(en): _________________________________________________

Handtekening van de Klant(en) (enkel wanneer dit formulier op papier wordt bezorgd):

Datum:

(*) Schrap wat niet van toepassing is.